Reference

Johnson & Johnson

Skenování a vytěžování faktur

Společnost scanservice a.s. byla v roce 2006 v rámci výběrového řízení vybrána pro mezinárodní globální finanční centrum Praha Johnson & Johnson Global Business Services s.r.o. (JNJ GBS) jako Business Process Outsourcing (BPO)  partner pro skenování finančních dokumentů, vytěžování dat a jejich přenos do SAP systému. Finanční dokumenty zahrnují typ faktura a doklady související (např. upomínka, dodací list, výpis z účtu). JNJ GBS finanční centrum s více než 300 zaměstnanci zpracovává doklady pro region EMEA a Severní Ameriku. Centrum poskytuje své služby v 33 jazycích.

Již během náročného výběrového řízení scanservice prokázala, že je spolehlivým obchodním partnerem, schopným splnit vysoké požadavky na kvalitu, flexibilitu a bezpečnost. Pracovníci digitalizačního střediska (JNJ Bureau) mají znalosti v oblasti finanční dokumentace a účetnictví stejně jako odpovídající jazykovou vybavenost. V současnosti je zpracováváno více než 1 milión dokumentů ročně ve více než 20 jazycích. scanservice prochází řadou povinných auditů dle požadavků JNJ GBS.

Skenování probíhá na skenerech Kodak, indexace a vytěžování dat je zajištěna pomocí softwaru eFlow izraelské společnosti TIS pro automatické rozpoznávání znaků, validace vlastním softwarem vyvinutým společností scanservice. Používaný software je pravidelně aktualizován a upgradován, aby splňoval požadavky na zpracování JNJ Bureau. Doba zpracování dokumentů a předání výstupních dat do SAP systému JNJ GBS je 24 hodin, v případě urgentních dokumentů 1 hodina.

scanservice poskytuje také archivační služby a služby spojené s vyhledáváním archivovaných, již digitalizovaných dokumentů a jejich odesláním na pobočku JNJ GBS dle požadavku zákazníka.

Pro monitorování stavu papírových a elektronických dokumentů během procesu digitalizace byla vyvinuta společností scanservice vlastní softwarová aplikace ScanLog. Tato aplikace eviduje veškeré operace s dokumentem od jeho přijetí, přes naskenování, rozpoznání údajů, jeho export, uložení do archívu až po případnou skartaci. Současně umožňuje vyhledat informace o všech provedených operacích, o osobách, které dokument zpracovávaly nebo o délce jednotlivých operací. Pro uživatele JNJ GBS je aplikace dostupná pomocí webového rozhraní.

Od rozjezdu projektu v roce 2006, kdy se začínaly zpracovávat dokumenty EMEA, do současnosti došlo postupně k těmto několika významným rozšířením konceptu projektu:

 • 2008 – zpracování dokumentů z USA a instalace monitorovací aplikace ScanLog
 • 2010 – zpracování projektu Vision Care
 • 2011 – zpracování projektu JNJ Rusko a JNJ Řecko (dokumenty v ruštině a řečtině)
 • 2012 – zpracování projektu Turecko
 • 2014 – zpracování projektu Jihoafrická republika

Ústecký Kraj

Technologické centrum Ústeckého Kraje

Ústecký kraj od 23. 4. 2010 – 31. 7. 2014 realizoval projekt „Rozvoj služeb e-Governmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07230, který byl financován v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Technologického centra, které mělo posílit infrastrukturu Ústeckého kraje pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních a externích procesů, transparentnost a modernizaci chodu veřejné správy. Projekt se skládal ze dvou větších celků, a to z Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a samotného Technologického centra Ústeckého kraje (TCÚK).

Společnost scanservice realizovala jako hlavní dodavatel řešení pro TCÚK společně se subdodavateli CDL System a.s. a ICZ a.s. 

Řešení pro TCÚK obsahovalo HW a systémový SW pro výstavbu hlavního a záložního datového centra včetně Identity managementu. V datovém centru byla implementována hostovaná spisová služba e-Spis LITE pro 138 organizací zřizovaných Ústeckým krajem.

Pro Krajskou digitalizační jednotku scanservice dodala rovněž knižní, 3D a velkoplošný skener, společně s odpovídajícím HW a SW vybavením.    

Dále se jednalo o integraci jednotlivých softwarových komponentů (Identity managementu, mzdový systém FLUX, spisová služba úřadu EZOP, hostovaná spisová služba e-Spis LITE, MS Navision, DESA edice DER a DES, a další).  

Implementace projektu splnila očekávání Ústeckého kraje ve smyslu významného posílení infrastruktury a zrychlení souvisejících interních a externích procesů.

Moravskoslezský kraj

Digitalizace knižního fondu paměťových institucí Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj vypsal v roce 2012 veřejnou zakázku na digitalizaci knižního fondu paměťových institucí kraje za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „e-Government Moravskoslezského kraje“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383. Cílem projektu byla digitalizace historického knižního fondu vztahujícího se k Moravskoslezskému kraji.

Na základě veřejné soutěže byla jako dodavatel vybrána Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., spolu se svým subdodavatelem společností scanservice a.s.

Celkem bylo v projektu digitalizováno 306 000 stran knižního fondu.

Digitalizace knižního fondu probíhala od října 2012 do září 2013 na knižních skenerech švýcarského výrobce 4DigitalBooks (robotický DL-mini-i a poloautomatický Scan2Page). Metadata a bibliografická data byla zpracována dle standardů Národní knihovny v softwarové aplikaci Scan4Book, vyvinutou společností scanservice ve spolupráci se společností AiP Safe.

Digitalizovaný fond bude zpřístupňován návštěvníkům Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě prostřednictvím systému Kramerius.

Fond národního majetku Slovenské republiky

Digitalizace privatizačních projektů „Fondu národního majetku Slovenské republiky“ (FNM SR).

Hlavní náplní Fondu národního majetku Slovenské republiky (FNM SR) je převod majetku státu určeného k privatizaci na nestátní subjekty. V jeho archivech je uloženo více než 2000 privatizačních projektů.

scanservice vyhrála na podzim 2013 výběrové řízení na digitalizaci uložených privatizačních projektů a realizovala spolu se svými subdodavateli v období 11/2013 – 10/2014 digitalizační zakázku vč. vytvoření datového centra.

Skenování probíhalo na skenerech Kodak i2600 a Kodak i1405 s plochými loži A4 a A3. Jako skenovací aplikace byl použit software Kodak Capture Pro a pro monitorování digitalizačních procesů aplikace Scanlog, vyvinutá společností scanservice. Naskenované projekty byly ukládány do open source DMS systému Alfresco.

Zpracováno bylo více jak 2.5 milionů stran. Jednotlivé projekty obsahovaly svázané dokumenty různých formátů. V některých případech bylo spojeno až 1500 listů. Projekty musely být zachovány v původním stavu a nebylo možno je „rozešít“.

Projekt získal od vrcholového managementu Fondu národního majetku Slovenské republiky nejlepší možné hodnocení, a to jak za vzájemnou spolupráci při vedení projektu, tak za celkovou realizaci.

Středočeský kraj

Digitalizace knižního fondu a dokumentů institucí Středočeského kraje

Středočeský kraj vypsal veřejnou zakázku „Digitalizace a ukládání“ na digitalizaci knižního fondu a dokumentů krajských institucí za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Středočeském kraji“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144. 

Na základě veřejné soutěže byla jako dodavatel vybrána Krajským úřadem Středočeského kraje ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., společně se svým subdodavatelem společností scanservice a.s.

Celkem bylo v rámci projektu digitalizováno 1 081 168 stran. Digitalizace knižního fondu zahrnovala monografie a periodika, kroniky, matriční a hřbitovní knihy, evidenční muzejní knihy, katalogy výstav, včetně různorodých typů příloh různých formátů v celkovém počtu 422 847 stran.

Dokumenty zahrnovaly archivní materiály různých odborů Magistrátu města Kladno a dalších ORP ve formě smluv, zápisů z jednání zastupitelstev, stavebních plánů, historických map a evidenčních listů v celkovém počtu 658 321 stran. 

Digitalizace knižního fondu probíhala od října 2013 do dubna 2014 na knižních skenerech švýcarského výrobce 4DigitalBooks (robotický DL-mini-i, poloautomatický Scan2Page) a skeneru Smart LF společnosti ColorTrac. Metadata a bibliografická data byla zpracována dle standardů Národní knihovny v softwarové aplikaci Scan4Book, vyvinutou společností scanservice ve spolupráci se společností AiP Safe. Skenování dokumentů probíhalo na dokumentových skenerech Kodak.

Digitalizovaný knihovní fond bude zpřístupňován návštěvníkům Středočeské vědecké knihovny v Kladně prostřednictvím systému Kramerius.

Bauer Media v.o.s.

Digitalizace časopiseckého archivu

Společnost scanservice a.s. byla vybrána společností BAUER MEDIA v.o.s. pro projekt „Digitalizace časopiseckého archivu“ – předchůdce současného Týdeníku Televize, s cílem převést archiv papírových fotografií, časopiseckých obálek a diapozitivních i negativních fotomateriálů do digitální podoby. Společnost BAUER MEDIA v.o.s. vydává tři desítky časopisů a speciálů a je největším současným vydavatelstvím časopisů v České republice  

Vlastní proces digitalizace probíhal od října 2013 do prosince 2014 v prostorách scanservice. Zpracovali jsme téměř 340 000 kusů různých typů obrazových předloh (fotografií, diapozitivů, negativů) a papírových dokumentů (programů, pozvánek, pohlednic, obálek časopisů, fotografií z vývěsek kin tzv. fotosek).

Pro tento projekt jsme zvolili dokumentové skenery Kodak a grafické skenery Epson s příslušenstvím pro různé velkosti a formáty předloh. Jednou z podmínek bylo dodání naskenovaných obrazů ve výstupním rozlišení 300 dpi bez ohledu na původní fyzickou velikost digitalizované předlohy

Speciálním požadavkem klienta bylo sjednotit výstupní velikosti jednotlivých formátů a současně zachovat takové rozlišení, které umožní okamžité použití v grafické přípravě pro tisk. Výsledkem naší spolupráce byl nejen nový digitální archiv, ale i roztříděný a přehledně označený archiv původních materiálů.

Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Digitalizace knižního fondu

Společnost scanservice a.s. se v letech 2013 a 2014 podílela na digitalizaci knižního fondu (periodik a monografií, včetně velkoplošných vložených vojenských nákresů a různých typů obrazových příloh) v rámci národního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) Ministerstva Kultury ČR, konkrétně podprogramu č. 7 (VISK) 7 – Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius.

Základním cílem programu VISK 7 – Kramerius je, v souladu s koncepcí rozvoje knihoven v České republice, ochrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů z knižního fondu tištěného na kyselý papír, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče.  Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

scanservice zpracovala ve svém středisku knižní digitalizace celkem 285 tisíc stran knižního fondu různých formátů pro tyto státem evidované knihovny:

 • SVKUL (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) – 2% z celkového zpracovaného objemu stran
 • KVK LIBEREC (Krajská vědecká knihovna Liberec) – 5% z celkového zpracovaného objemu stran
 • VUGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický) – 21% z celkového zpracovaného objemu stran
 • VHU (Vojenský historický ústav) – 51% z celkového zpracovaného objemu stran
 • FSV UK (Fakulta sociálních věd UK) – 14% z celkového zpracovaného objemu stran
 • NLK (Národní lékařská knihovna) – 7% z celkového zpracovaného objemu stran

Karlovy Vary

Digitalizace stavebního archivu MMKV

Magistrát města Karlovy Vary realizoval od srpna 2012 do září 2013 projekt „Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07390, který byl financován v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Hlavním cílem projektu bylo nejen zpřístupnění archivu elektronickou cestou širší veřejnosti a usnadnění získávání podkladů pro stavební řízení, ale i dodání podkladů pro zápis historické části města Karlovy Vary do seznamu památek UNESCO.

Společnost scanservice a.s. vyhrála výběrové řízení a stala se dodavatelem digitalizace, která byla prováděna přímo v sídle zákazníka, aby riziko ztráty nebo poškození dokumentů bylo minimální. Textové části dokumentů různého stáří, kvality, formátů, gramáží a médií byly zpracovány na skenerech Kodak i1420 s plochým ložem velikosti A3 a zpracování výkresové části na velkoplošných skenerech Contex. Pro skenování byla použita skenovací aplikace Kodak Capture Pro, pro indexaci aplikace QuickImage ScanIndex  (produkt společnosti scanservice).

Během projektu bylo digitalizováno 4,4 mil. stran formátu A4.

Český statistický úřad

SLDB 2011 – SČÍTÁNÍ LIDU, BYTŮ A DOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Sčítání lidu, domů a bytů patří tradičně celosvětově k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Poslední sčítání v České republice se uskutečnilo na jaře 2011 – rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů organizuje Český statistický úřad.  Akciová společnost scanservice se zúčastnila jako dodavatel IS Skenování (včetně přípravy, skenování, vytěžování dat a validace) do projektu GDIT – Generální dodavatel informačních technologií pod vedením společnosti Hewlett-Packard. Práce na dodávce IS Skenování probíhaly od června 2010 do září 2011 v několika fázích.

Prvním krokem byla analýza systému skenování a vytěžování dat, dále pak vazby na ostatní systémy v rámci celého projektu a optimalizace a testování formulářů pro zpracování.

Ověření funkčnosti systému bylo provedeno v pilotním provozu na vzorku 8000 testovacích sčítacích formulářů na podzim 2010.

Pro samotné zpracování bylo připraveno speciální pracoviště splňující vysoké nároky na bezpečnost, protože se zpracovávaly osobní údaje téměř všech obyvatel České republiky.

Na skenování jsme použili sedm výkonných dokumentových skenerů Kodak i750 s denním výkonem až 350 tisíc formulářů.  Celkem jsme zpracovali téměř 13 000 000 listů sčítacích formulářů v perfektní kvalitě, která je nutná pro další zpracování.

Následovalo vytěžování dat a manuální validaci s využitím systému eFLOW 4.5 izraelské firmy Top Image Systems.    

Kvalita procesů, činností a aktivit spojených s IS Skenování (příprava formulářů ke zpracování, skenování, vytěžování dat a validace) byla řízena v souladu se závazným dokumentem Manuál kvality projektu GDIT. Celý provoz pracoviště, včetně skenovacího a validačního, byl pravidelně prověřován systematickým, nezávislým a dokumentovaným procesem externích auditů v souladu s ČSN EN ISO 9000:2006, a to bez zjištění závažných neshod či vydání doporučení. Kvalita zpracovaných dat byla vyhodnocena za pomoci měřitelných indikátorů kvality, které jsou v souladu s požadavky a doporučeními Evropského parlamentu a Rady EU a České republiky.

Statistický úřad Slovenské republiky

S0DB 2011 – SČÍTÁNÍ LIDU, BYTŮ A DOMŮ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Stejně jako v ostatních zemích EU proběhlo v roce 2011 i na Slovensku sčítání lidu, domů a bytů. Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších a nejnáročnějších statistických projektů, který přinesl mnoho cenných údajů, jenž nelze jiným způsobem zjistit. Klíčovým kritériem pro statistický úřad byla vysoká kvalita vytěžených dat. Ta musí být taková, aby se dalo s daty pracovat na národní a mezinárodní úrovni minimálně 10 let. Projekt sčítání začal již v roce 2010 a rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. května 2011.  

Sčítání lidu, domů a bytů organizuje Statistický úřad Slovenské republiky. Generálním dodavatelem IT služeb byla společnost IBM, společnost scanservice byla jedním z hlavních subdodavatelů celého řešení.  

Prvním krokem byla optimalizace návrhů sčítacích formulářů pro hromadné automatické vytěžení, analýza systému skenování a vytěžování dat a definování požadavků pro krajská pracoviště statistického úřadu. Formuláře byly v 5 ti jazykových mutacích, a to jak v latince (slovensky, maďarsky, romsky), tak i v azbuce (ukrajinsky a rusínsky) a obsahovaly 52 otázek.

Pro digitalizaci formulářů bylo využito 5 vysokorychlostních dokumentových skenerů Kodak i750  a pro rozpoznávání a validaci údajů OCR systém eFlow 4.5 izraelské firmy Top Image Systems. Pro zvýšení kvality vytěžených dat a k zefektivnění práce vyvinula scanservice vlastní modul SmartSearch pro inteligentní vyhledávání neúplně rozpoznaných slov.

Celkem jsme během deseti týdnů zpracovali téměř 9,3 mil. listů sčítacích formulářů.

Součástí dodávky společnosti scanservice byla aplikace AKP pro krajská pracoviště statistického úřadu, která umožnila jeho pracovníkům opravit nedostatky v datech, které vznikly při vyplňování sčítacích formulářů.

Slovenská pošta

Implementace řešení pro zpracování platebních dokladů

Zvyšující se nároky kladené na ruční zpracování platebních dokladů a snaha co nejvíce zproduktivnit celý pracovní proces vedla Slovenskou poštu v roce 2001 k rozhodnutí přistoupit k výběru automatizovaného systému. Byl proveden široce zaměřený průzkum s cílem vybrat moderní a perspektivní řešení, využívající soudobé technologie, které by nahradilo ruční zpracování.

Po výběru možných řešení a po provedení ověřovacích testů byl zvolen systém, který nabídla společnost scanservice. Jedná se o obecný dokumentový portál, v tomto případě s výkonným nástrojem eFlow Integra, určeným pro zpracování strukturovaných dokumentů. Společnost scanservice provedla nastavení tohoto systému pro zpracování platebních dokladů Slovenské pošty a zkompletovala  systém podle potřeb zákazníka s využitím vlastních softwarových produktů. Pro skenování byly do systému zařazeny nejvýkonější produkční skenery KODAK, které zaručují dlouhodobý bezporuchový provoz a zejména velmi vysokou kvalitu naskenovaných obrazů.

Od nasazení v roce 2002 je celý systém průběžně aktualizován (postupná obměna skenerů, r. 2010 upgrade na eFlow v4, r. 2015 upgrade na eFlow v5) za účelem splnění požadavků provozních pracovníků Slovenské pošty.

Systém, který je v současné době v provozu na třech pracovištích Slovenské pošty se skenery KODAK i5200, i1840, i830, i810, je dimenzován na denní kapacitu do 150 tisíc dokumentů. Flexibilita systému umožnila také zpracování  komerčních aktivit (doporučené zásilky) externích klientů Slovenské pošty. V roce 2013 byl v podmínkách systému eFlow úspešně realizován projekt SEPA platby a SEPA inkasa.

Česká advokátní komora

Zpracování výsledků hlasování do orgánů České advokátní komory

Společnost scanservice a.s. se zúčastnila jako subdodavatel projektu „Zpracování výsledků hlasování do orgánů České advokátní komory“ pod vedením společnosti Konica Minolta.

Cílem projektu bylo zpracování hlasovacích lístků odevzdaných v rámci volby probíhající na 6. sněmu České advokátní komory v říjnu 2013. Předpokládaný počet zpracovávaných lístků byl před volbou 10 000 kusů.

Ve výsledku bylo zpracováno bezmála 6 900 hlasovacích lístků. Úkolem společnosti scanservice byla digitalizace a vytěžení dat z hlasovacích lístků. Kritickým faktorem projektu byl především čas na zpracování v délce maximálně 4 hodiny od převzetí uren.

Vzhledem k časovému omezení zpracování bylo pro samotnou digitalizaci a kontrolu vytěžených dat připraveno 5 pracovišť skenování vybavených výkonnými dokumentovými skenery Kodak i750 a 20 indexačních pracovišť.

Vytěžování dat zajišťoval systém ABBYY Recognition Server a následnou kontrolu správného rozpoznání prováděli operátoři v systému ScanIndex.

Výsledky byly předány předsedovi volební komise za 3 hodiny a 45 minut od převzetí uren.

Petice

Zpracování petičních archů pro volbu prezidenta ČR v roce 2013

Společnost scanservice a.s. jako subdodavatel společnosti Hewlett Packard zajišťovala zpracování petičních archů pro volbu prezidenta České republiky v roce 2013.   

Projekt podléhal přísným bezpečnostním požadavkům a jeho příprava a vlastní zpracování byly časově omezeny.   

Pro zpracování archů byly využity osvědčené skenovací technologie Kodak – skenery i750 a skenovací SW Kodak Capture Pro. Indexace a validace byly zajištěny aplikací ScanIndex, vyvinutou společností scanservice s využitím OCR softwaru ABBYY Recognition Server.  Veškeré úkony týkající se zpracování petičních archů byly zaznamenávány aplikací ScanLog, rovněž vyvinutou společností scanservice.

Celkově bylo naskenováno více než 90 tisíc petičních archů.

stavební archiv ÚMčP2

Digitalizace stavebního archivu ÚMčP2

Společnost scanservice a.s. byla v lednu 2010 v rámci veřejné zakázky vybrána jako dodavatel digitalizace stavebního archivu ÚMčP2. Digitalizace byla prováděna přímo v sídle zákazníka, aby riziko ztráty nebo poškození dokumentů bylo minimální.  Hlavním důvodem digitalizace bylo zpřístupnění archivu elektronickou cestou širší veřejnosti a usnadnění získávání podkladů pro stavební řízení.

Současně s digitalizací archivu byla prováděna také digitalizace nově vzniklé dokumentace.  Textové části dokumentů různého stáří, kvality, formátů, gramáží a médií byly zpracovány na skenerech Kodak i1420 s plochým ložem velikosti A3 a zpracování výkresové části na velkoplošných skenerech Contex HD5450.  Pro skenování a indexaci byla použita aplikace Kodak Capture Pro.

Během projektu byl digitalizován celý archiv, v objemu 1,6 mil. stran formátu A4.

Česká pošta

Řešení pro Českou poštu

Česká pošta, státní podnik vypsala v roce 1999 výběrové řízení na dodávku čtecích zařízení a vyhodnocovacího programového vybavení pro automatizované zpracování poštovních poukázek a platebních dokladů České pošty a Poštovní spořitelny. Základním požadavkem bylo co nejkvalitnější naskenování dokladů tak, aby byl vyhodnocovací systém schopen s vysokou mírou úspěšnosti rozpoznávat nejen čtecí zónu, ale i další údaje včetně adresní části a to jak tištěné, tak i rukou psané. V tomto výběrovém řízení na systém, který zpracovával cca 150 000 000 platebních dokladů ročně (složenky typu A, B, C, D), byla vybrána jako dodavatel celého technologického řešení společnost scanservice. Řešení se skládalo z nejvýkonnějších dokumentových skenerů Kodak a rozpoznávacího SW AFPS Pro izraelské společnosti Top Image Systems.

Česká pošta toto řešení provozuje dodnes. V průběhu uplynulých 15 let došlo k obměně skenerů i opakovaným upgrade rozpoznávacího SW, který v současnosti pod názvem eFlow pracuje již ve verzi 4.5.

Nad platformou eFlow byl v roce 2004 vytvořen v souvislosti s přijetím zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách informační systém Centrální adresa pro zveřejňování informací v tomto zákonu uvedených.

Nad rámec zpracování platebních dokladů byly nastaveny tyto další úlohy:

 • 2010 – sledování zásilek (interní Sledovací formulář pro vyhodnocování zátěže doručovacích okrsků)
 • 2014 – zpracování dokumentů pro službu DINO (dluhové inkaso obyvatelstva) – úloha nastavena celkem pro 13 typů různých dokumentů např. dodejky, žádosti, korespondence, splátkový kalendář
 • 2015 – zpracování zásilek a doručenek soudců a exekutorů – toto řešení bylo instalováno ve Středisku platebního styku Praha a přineslo lepší organizaci zpracování (indexace pomocí eFlow softwaru) a použití monitorovacího systému ScanLog, který umožňuje uživatelům vyhledat detailní informace o všech operacích pomocí webového rozhraní

Citi Bank

Business Process Outsourcing

Finanční skupina Citi je jednou z největších finančních institucí na světě. Pod jménem City Bank of New York byla založena v roce 1812 v New Yorku a již v roce 1895 se stala největší americkou bankou. Skupina Citi působí ve více než 100 zemích celého světa, zaměstnává téměř 300 000 lidí a poskytuje své bankovní, úvěrové, investiční a další služby více než 200 milionům soukromých a podnikových klientů. V České Republice působí od roku 2008 jako pobočka akciové společnosti Citibank Europe plc. se sídlem v Irsku.

Spolupráce společností citibank a scanservice začala na jaře roku 2008, kdy se banka rozhodla outsourcovat zpracování žádostí o kreditní karty. Pro zpracování žádostí bylo v sídle scanservice zřízeno oddělené „citi“ pracoviště pro splnění vysokých bezpečnostních požadavků. scanservice převzala outsourcing celého obchodního procesu včetně komunikace s pobočkami banky.

Díky tomu, že byla banka spokojena s průběhem projektu i s plněním náročných termínů, scanservice se stala výhradním dodavatelem skenovacích služeb. Od ledna 2009 funguje v sídle banky stálé skenovací pracoviště pro zpracování denní báze. Činnost pracoviště v sídle scanservice se od roku 2008 postupně rozrostla o zpracování vrácené pošty a o digitalizaci dalších archívů.

Zpracování žádostí o kreditní karty probíhá na výkonných skenerech Kodak se softwarem Kodak Capture. K vytěžování informací se používá software eFlow lntegra. Zpracovávané dokumenty, jejich stav a umístění je možné sledovat on-line pomocí vlastního softwaru ScanLog.

Doba zpracování je nastavena na maximálně 24 hodin od doručení žádosti. Pro udržení vysoké kvality zpracování stále hledáme nové způsoby optimalizace formulářů a pravidelně vyhodnocujeme statistiky chybovosti. 

Wüstenrot

Implementace řešení pro digitalizaci příchozích dokumentů

Společnost Wüstenrot působí na českém trhu od roku 1993. Dnes je významnou finanční skupinou s rozsáhlou obchodní sítí finančních poradců. V roce 2011 a 2012 byla vyhlášena „Stavební spořitelnou roku“. Společnost scanservice již v minulosti spolupracovala s Wüstenrot na realizaci projektu Digitalizace smluvní dokumentace.

scanservice zajistila v roce 2011 kompletní dodávku HW i OCR řešení pro digitalizaci příchozích dokumentů jednotlivých subjektů společnosti Wüstenrot. V tomto projektu zpracováváme přibližně 150 různých typů dokumentů.  

Skenování probíhá v aplikaci Kodak Capture Pro na čtyřech velkokapacitních skenerech Panasonic. OCR systém eFlow Integra od společnosti TIS zajišťuje automatické vytěžování strukturovaných formulářů a workflow dokumentů je řízeno službou QuickWareDemon od společnosti scanservice

V současné době je systém pro digitalizaci dokumentů plně funkční, společnost scanservice zajišťuje údržbu a požadované optimalizace a úpravy systému.

Český Slavík Mattoni

Zpracování hlasování pro Český Slavík Mattoni

Společnost scanservice a.s. se od roku 2001 každoročně podílí na zpracování výsledků hlasování ankety Český slavík Mattoni, kterou pořádá agentura Musica Bohemica.

ČESKÝ SLAVÍK MATTONI (www.ceskyslavik.cz) je anketa o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu. Každoročně se těší velké pozornosti fanoušků, čtenářů, posluchačů, diváků, ale také zpěváků, manažerů a osobností hudebního průmyslu. Vyhlašování výsledků ankety patří pravidelně mezi nejsledovanější televizní pořady roku.

Pro zpracování výsledků ankety používáme program, který jsme vyvinuli specificky pro tento projekt, protože naším úkolem není pouze získání celkových výsledků, ale i vypracování různých statistik, které poskytují pořádající agentuře přehled o průběhu hlasování.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS)

Implementace řešení pro projekt Centrální evidence pošty

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS), je renomovanou společností, která poskytuje stavební spoření a hypoteční úvěry. scanservice již v minulosti spolupracovala s Českou spořitelnou na realizaci projektu Digitalizace archivu smluv korporátního bankovnictví a na projektu Digitalizace archivu obchodních případů formou outsourcingu.

scanservice nabízí efektivní OCR/ICR/OMR řešení v systémech eFlow Integra a eFlow Freedom izraelské společnosti Top Image Systems.

scanservice implementovala od roku 2002 do 2011 tato řešení:

 • 2002 – OCR systém AFPSPro pro zpracování veškerých formulářů SSČS
 • 2005 – upgrade systému AFPSPro na eFlow Integra v3
 • 2011 – upgrade systému eFlow Integra na v4.5
 • 2011 – řešení eFlow Freedom v4.5 pro projekt Centrální evidence pošty

Zpracovává data ze všech typů strukturovaných a jasně definovaných formulářů. 

V roce 2011 byla společnost scanservice (společně s AiP Safe) vybrána SSČS pro projekt Centrální evidenci pošty. Výsledkem spolupráce bylo výhodné a efektivní řešení zpracování poštovní komunikace s klienty SSČS.

KDJ Vysočina

Dodávka knižního skeneru pro KDJ kraje Vysočina

Společnost scanservice a.s. se podílela na začátku roku 2012 na dodávce pro veřejnou zakázku Kraje Vysočina „Digitalizace a ukládání“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07161, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Pro část zakázky Pořízení Krajské digitalizační jednotky (KDJ) byl dodán do Havlíčkova Brodu velkokapacitní knižní robotický skener DL-mini-c, skenovací software HMI a software Page Improver pro zpracování a úpravu obrazu od švýcarského výrobce 4DigitalBooks, součástí implementace skeneru bylo i zaškolení pracovníků Kraje přímo pracovníky 4DigitalBooks a předání technické a uživatelské dokumentace. 

Základní technické parametry dodaného skeneru pro knižní skenování:

 • Kompletní digitalizační systém tvořený automatickým obracečem stránek, propojeného s kamerou knižního skeneru. Stránky jsou obraceny a skenovány automaticky bez asistence obsluhy.
 • Hmotnost 175 kg, rozměry 180 x (83 / 120) x 120 cm
 • Plocha skenování do formátu A3
 • Rozměr skenovacích stran od A3 do A6
 • Barevní režimy: černobíle, 8bit stupnice šedi, 24bit barevně
 • Rozlišení až 600 dpi plnobarevně
 • Automatická korekce zakřivení stran, centrování, automatické vymazání stínů a palců, otáčení obrazu
 • Rozdělení neskenovaných dvoustran
 • Automatický osvit LED

K hlavním charakteristikám softwaru na zpracování a úpravu naskenovaného obrazu Page Improver patří:

 • Sekvenční zpracování řady obrazových dokumentů vytvořených při digitalizaci knih
 • Technické řešení spočívá v přesném nalezení místa oddělení knižní vazby jednotlivých stránek
 • Přesná detekce lokalizace levé a pravé stránky a následné dodržování odpovídajícího posunu u dalších obrazů, automatická korekce zakřivení stran
 • Nastavení skenovacích parametrů podle různých předloh, různé nastavení kvality obrazu až do rozlišení 600 dpi
 • Podpora workflow

Vzhledem k možnosti použití skeneru pro všechny typy knih, časopisů, svázaných dokumentů; různých formátů, stáří a kvality papíru při zachování nepoškozenosti originálu je využíván především pracovníky archivů a knihoven Kraje Vysočina.

Automobilový Průmysl

Digitalizace účetních dokladů

Při výrobě automobilů vzniká velké množství daňových dokladů a dodacích listů, které následně musí zpracovávat finanční oddělení. Většinou se používá ke zpracování ERP systém SAP. Společnost scanservice a.s. dodala ve spolupráci s izraelskou společností Top Image Systems řešení pro digitalizaci všech příchozích papírových i elektronických účetních dokladů a převod vytěžených dat do SAP – eFLOW Invoice for SAP.

Díky věstaveným kontrolním mechanismům zvoleného řešení je vysoká produktivita práce doprovázena minimální chybovostí získaných údajů, vše je navíc ověřováno vůči master datům uvnitř organizace. Veškeré informace o zpracování faktury jsou zaznamenávány v našem vlastním trackovacím systému ScanLog a umožňují kdykoli vyhledat kdy byla faktura přijata, kdo s ní pracoval a v jaké fázi zpracování se aktuálně nachází.

Schvalovací workflow probíhá plně elektronicky mimo vlastní řešení SAP,  je rychlé, efektivní a vždy s možností zpětně kontroly. To vede k mnohem rychlejšímu procesu schválování faktur než tomu bylo dříve. 

Hlavní přínosy řešení eFLOW Invoice for SAP jsou:

 • Vysoká míra automatizace zpracování
 • Zkrácení nutné doby pro zaúčtování faktury
 • Transparentnost zpracování
 • Zamezení ztrátovosti faktur
 • Schvalovací workflow mimo prostředí SAP a z toho plynoucí úspora nákladů na licence

Dodané technologie:

 • Dokumentové skenery Kodak včetně skenovací aplikace Kodak Capture Pro
 • eFLOW Invoice for SAP včetně rozšíření Maxflow a Maxpost
 • trackovací systém ScanLog

Židovské muzeum v Praze

Digitalizace archivu Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze spravuje knihovní a archivní fond týkající se judaismu, Židů a jejich historie v Čechách a na Moravě.

Digitalizaci archivu Židovského muzea v Praze provedla společnost scanservice v roce 2010. Archiv obsahoval papírové dokumenty, negativy a fotografie a vzhledem k jejich vysoké historické hodnotě bylo nutné zajistit maximálně pečlivou a ohleduplnou manipulaci. 

Zpracování většiny dokumentů probíhalo na dokumentových skenerech Kodak i1220 s plochým ložem se skenovacím programem Kodak Capture.

Pro skenování negativů a fotografií byly použity skenery Nikon Super CoolScan.

Během tohoto projektu scanservice převedla do digitální podoby 210 tisíc stran dokumentů a 10 tisíc negativů archivu. Digitalizovaná dokumentace je přístupná na webových stránkách Židovského muzea v on-line katalozích.