Knihovny současnosti 2014

Ve dnech 9. – 11. září 2014 se v prostorách Právnické fakulty historického města Olomouc konal ve velmi příjemné atmosféře již 23. ročník konference pracovníků knihoven organizovaný Sdružením knihoven ČR (SDRUK) díky obětavé nehonorované spolupráci řady pořadatelů (ostravská MSVK, SVK Kladno, hostitelská Vědecká knihovna v Olomouci).

Akciová společnost scanservice byla partnerem této konference.

Setkání bylo po slavnostních projevech zahájeno předáním medaile Zdeňka Václava Tobolky (1874-1951), kterého zná knihovnická veřejnost jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, ale také jako zakladatele Státní knihovnické školy a osoby, která prosadila knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově. Letošních pět oceněných neskrývalo překvapení ani dojetí a i díky laskavému humoru, jímž ceremoniál protkal pan ředitel Aleš Brožek z SVKUL, se úterní slavnostní odpoledne plynule proměnilo v pracovně laděný podvečer, ukončený v prostorách nedaleké Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého večerním rautem.

Více jak 300 účastníků vyslechlo během tří dnů přes padesát prezentací na aktuální témata ze života mnoha typů a úrovní knihoven (Národní, krajské, městské, školní, lékařské aj.), zájemcům byly nabídnuty dva workshopy v anglickém jazyce vedené charismatickými ředitelkami knihoven z Finska a Švédska a jeden v jazyce českém na téma bezpečnost internetu.

Celého dění se účastnilo i devět společností, jejichž služby jsou se životem knihoven bezprostředně spjaty, neboť zajišťují digitalizační, restaurátorské, bezpečnostní a programátorské služby stejně jako služby dodávky obsahu apod.

Jednou z nich byla i společnost scanservice a.s., která umožnila zájemcům porovnat na svém stánku komplexní workflow Scan4Book pro výrobu elektronických knih ve formátu vhodném pro projekt Národní digitální knihovny s nevelkým počtem podobných produktů na českém trhu. Centrem diskusí byl nejen Metadatový editor pro plnohodnotnou tvorbu obsahu všech specifických polí dle standardů Národní knihovny, ale také hledání odpovědí na soutěžní otázky, po jejichž správném zodpovězení nejen mohli, ale také vyhráli, 4 účastníci v průběhu celé akce poukazy na pobyt v překrásně zrestaurovaném zájezdním hostinci na Šumavě.

Témata přednesená na 23. konference knihovníků:

  • Trendy rozvoje knihoven (potřeby transformace, multimediální i multisociální prostor)
  • Řízení lidských zdrojů (zaměstnávání cizinců, adaptace, senioři za pultem)
  • Marketing knihovnických služeb (bibliobus, BiblioEduca,…)
  • Katalogizační pravidla RDA
  • Služby knihoven pro produktivní generaci
  • Centrální portál knihoven (a webarchiv NK, česká národní článková bibliografie…)
  • Aktuální stav implementace Koncepce rozvoje knihoven

Závěrečná exkurze na digitalizační pracoviště Olomouckého kraje ukázala, že dochází k viditelnému posuvu v zpřístupňování běžně nedostupných děl ať již vysoké historické hodnoty nebo ve stavu neumožňujícím zápůjčky.

Zpět na homepage